fbpx

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie „RODO” - unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Biuro Podróży „ROSPOND” sp. z o.o. przykłada dużą wagę do ochrony prywatności klientów i kontrahentów. W celu najwyższej ochrony przetwarzanych danych dokładamy  wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych na najwyższym poziomie.

 

Proszę o zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

 

Katarzyna Rospond

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator

Administratorem Danych Osobowych jest:

Biuro Podróży ROSPOND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

z siedzibą w Gdańsku, 80-826 Gdańsk ul. Ogarna 97/2

KRS 0000198763, REGON 190831050, NIP 5831011894

 

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania oferty, zawarcia umowy o usługę turystyczną i jej realizacji, prowadzenia sprawozdawczości, udzielania odpowiedzi na pisma oraz dla potrzeb marketingowych,

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o poniższe podstawy prawne:

 • zawarcie i wykonanie umowy, w tym zapewnienie kontaktu lub w innych sprawach związanych z umową. Podanie danych (oznaczonych w umowie jako wymagane) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o usługę turystyczną;
 • wyrażona zgoda np. przesyłanie korespondencji marketingowej na adres e-mail lub kontakty telefonicznych w celach marketingowych. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie;
 • prawnie uzasadnione interesy administratora: dane kontaktowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego;
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: rozpatrywanie reklamacji.

 

 

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy Administratora,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty, jak podmioty świadczące usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
 • podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy oraz zarządzanie organizacją (w szczególności hotele, przedsiębiorstwa transportowe, linie lotnicze oraz wyspecjalizowane ośrodki ochrony życia i zdrowia w Polsce, jak i za granicą, firmy kurierskie i pocztowe);
 • dostawcy usług prawnych i doradczych.

 

Od odbiorców danych wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej usługi. Dane są przekazane tylko w zakresie  absolutnie niezbędnym do wykonanie umowy.

 

Przekazanie danych do państwa trzeciego

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tylko gdy będzie to niezbędne do:

 • wykonania umowy lub w celu wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Państwa żądanie;
 • przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między Administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną;

 

 

Okres przechowywania danych

Dane przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą  różnić się w zależności od celu przetwarzania.

 • w przypadku przetwarzania danych w związku z zawarciem umowy - przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą;
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych i otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej – do czasu jej wycofania.

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Może Pan/Pani skorzystać z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • prawa do sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeśli dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
 • prawa do usunięcia danych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i nie mamy podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie zgody albo realizacji obowiązku prawnego
 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją - art. 21 ust. 1 RODO,
 • prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawa do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:
 • przetwarzanie danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania korespondencji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego;
 • przetwarzanie danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień lub potwierdzeń dotyczących zmiany warunków umów w formie elektronicznej;
 • przetwarzanie danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez nas ……….. w formie elektronicznej;

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących praw możne się Pan/Pani kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencje na adres: Biuro Podróży ROSPOND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 80-826 Gdańsk ul. Ogarna 97/2 lub za pośrednictwem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Podróży Rospond sp. z o.o. (Administratora) w celu: odpowiedzi na zadane pytanie, przekazywania informacji o oferowanych produktach i usługach, przekazywania informacji handlowej – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia nam udzielenie odpowiedzi. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Dostęp do danych mogą mieć usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla nas, w szczególności takie podmioty, jak podmioty świadczące usługi IT - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. Dane przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych i otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej – do czasu jej wycofania. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeśli dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne; usunięcia danych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i nie mamy podstaw do ich przetwarzania; prawo do ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018r.) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących praw możne się Pan/Pani kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencje na adres: Biuro Podróży ROSPOND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 80-826 Gdańsk ul. Ogarna 97/2 lub za pośrednictwem e-mail rospond@rospond.com.pl Więcej pod adresem: Informacjach o przetwarzaniu danych osobowych
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli kontynuujesz przeglądanie, wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Po zapoznaniu się z informacją kliknij znaczek "X" w celu zamknięcia okna. Polityka Plików Cookies