WAŻNE INFORMACJE

Nasze Biuro uzyskało subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Last minute

Polecane Oferty

Polityka Cookies

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie“, pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak aktywowana jest anonimizacja IP na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych ze strony internetowej i usług internetowych wiąże się z operatorem strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczkaInternet

Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w Portalu przysługują ADO. Portal podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) (dalej „Prawo autorskie”) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.)Treści i materiały zamieszczane w Portalu, oraz Portal jako całość, stanowią utwory w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia ADO kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Portalu, w całości lub w jakiejkolwiek części, jest zabronione. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych w Portalu jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu,określonym w Prawie autorskim.Wykorzystywanie materiałów umieszczonych w Portalu w całości lub w jakiejkolwiek części w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw ADO i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez ADOstosownych środków prawnych przeciwko podmiotom je naruszającym. ADO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Portalu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez ADO nie mogą naruszać praw użytkownika.

Pozostałe informacje

Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Portalu, o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie ADO powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez jej zamieszczenie w Portalu w nowym brzmieniu. Użytkowników Portalu obowiązuje Polityka Prywatności w wersji aktualnie dostępnej w Portalu.

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie „RODO” - unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Biuro Podróży „ROSPOND” sp. z o.o. przykłada dużą wagę do ochrony prywatności klientów i kontrahentów. W celu najwyższej ochrony przetwarzanych danych dokładamy  wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych na najwyższym poziomie.

 

Proszę o zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

 

Katarzyna Rospond

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator

Administratorem Danych Osobowych jest:

Biuro Podróży ROSPOND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

z siedzibą w Gdańsku, 80-826 Gdańsk ul. Ogarna 97/2

KRS 0000198763, REGON 190831050, NIP 5831011894

 

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania oferty, zawarcia umowy o usługę turystyczną i jej realizacji, prowadzenia sprawozdawczości, udzielania odpowiedzi na pisma oraz dla potrzeb marketingowych,

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o poniższe podstawy prawne:

 • zawarcie i wykonanie umowy, w tym zapewnienie kontaktu lub w innych sprawach związanych z umową. Podanie danych (oznaczonych w umowie jako wymagane) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o usługę turystyczną;
 • wyrażona zgoda np. przesyłanie korespondencji marketingowej na adres e-mail lub kontakty telefonicznych w celach marketingowych. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie;
 • prawnie uzasadnione interesy administratora: dane kontaktowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego;
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: rozpatrywanie reklamacji.

 

 

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy Administratora,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty, jak podmioty świadczące usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
 • podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy oraz zarządzanie organizacją (w szczególności hotele, przedsiębiorstwa transportowe, linie lotnicze oraz wyspecjalizowane ośrodki ochrony życia i zdrowia w Polsce, jak i za granicą, firmy kurierskie i pocztowe);
 • dostawcy usług prawnych i doradczych.

 

Od odbiorców danych wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej usługi. Dane są przekazane tylko w zakresie  absolutnie niezbędnym do wykonanie umowy.

 

Przekazanie danych do państwa trzeciego

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tylko gdy będzie to niezbędne do:

 • wykonania umowy lub w celu wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Państwa żądanie;
 • przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między Administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną;

 

 

Okres przechowywania danych

Dane przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą  różnić się w zależności od celu przetwarzania.

 • w przypadku przetwarzania danych w związku z zawarciem umowy - przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą;
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych i otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej – do czasu jej wycofania.

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Może Pan/Pani skorzystać z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • prawa do sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeśli dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
 • prawa do usunięcia danych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i nie mamy podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie zgody albo realizacji obowiązku prawnego
 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją - art. 21 ust. 1 RODO,
 • prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawa do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:
 • przetwarzanie danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania korespondencji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego;
 • przetwarzanie danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień lub potwierdzeń dotyczących zmiany warunków umów w formie elektronicznej;
 • przetwarzanie danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez nas ……….. w formie elektronicznej;

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących praw możne się Pan/Pani kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencje na adres: Biuro Podróży ROSPOND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 80-826 Gdańsk ul. Ogarna 97/2 lub za pośrednictwem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 W naszym biurze otrzymasz:

  do 5000 zł bez zaświadczeń,

  wystarczy dowód osobisty,

  szybka weryfikacja wniosku przez bank

 ODSETKI tylko  1,1 %  MIESIĘCZNIE !!!

Biuro Podróży "ROSPOND" Sp. z o.o. jest obecne na rynku usług turystycznych od ponad 25 lat. Zostało założone w Gdańsku w 1986 r. jako jedno z nielicznych prywatnych w tym okresie biur turystycznych w Polsce. Firma jest organizatorem wyjazdów krajowych, jak i zagranicznych dla dorosłych, dzieci i młodzieży - wycieczki, wczasy, kolonie, obozy, pielgrzymki, imprezy grupowe itp:

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych Klientów Biuro Podróży "ROSPOND" Sp. z o.o. podpisało umowy agencyjne z wszystkimi największymi touroperatorami w Polsce. Mamy nadzieję, iż przy tak różnorodnej, sprawdzonej i atrakcyjnej ofercie skalkulowanej na każdą kieszeń znajdą Państwo podróż swoich marzeń.

W naszym biurze w Gdańsku, czeka na Państwa fachowa i miła obsługa.

Nie ważne gdzie gdzie - Ważne z kim !

Wybór wiarygodnego Biura Turystycznego jest równie ważne jak wybór wycieczki czy hotelu. Dopiero wówczas możemy w pełni cieszyć się z wymarzonych wakacji.

Nieustanne starania Biura Podróży ROSPOND w zaspokojeniu potrzeb naszych stałych i ciągłe pozyskiwanie nowych Klientów zaowocowały uzyskaniem u wiodących touroperatorów licznych nagród, wyróżnień i nadania naszej firmie statusu: AUTORYZOWANY AGENT, ZŁOTY AGENT, PRESTIŻOWY AGENT

Korzyści z wyboru naszego biura:

♦ dostęp do oferty wszystkich touroperatorów, co daje możliwość uzyskania najniższej ceny

♦ "skrojone na miarę" oferty wyjazdu (dzięki specjalnym szkoleniom tylko dla prestiżowych agentów) w których uczestniczą nasi pracownicy,

♦ pierwszeństwo udziału w akcjach promocyjnych - oferty first i last minute (tylko u autoryzowanego agenta)

♦ informacja dotyczącą hoteli poparta naszymi wizytacjami, dzięki możliwości uczestniczenia w wyjazdach studyjnych polegających na weryfikacji bazy hotelowej

♦ niższe koszty dokonywanych zmian np. terminu wylotu, zmiana uczestnika itp.

U NAS UBEZPIECZYSZ SIĘ W SPRAWDZONYCH UBEZPIECZALNIACH:
 • ERGO
 • TU EUROPA
 • SIGNAL IDUNA
 • COLONNADE

OFERUJEMY:


  ♦  ubezpieczenia turystyczne  (koszty leczenia za granicą)
  ♦  roczne
  ♦  podróży służbowych
  ♦  kosztów rezygnacji z podróży
  ♦  następstw chorób przewlekłych
  ♦  ubezpieczenia z rozszerzeniem SKI, SPORT, EXTREME
Ubezpieczenia Ubezpieczenie turystyczne to udany wypoczynek za granicą bez zmartwień o koszty leczenia lub inne koszty w razie wypadku lub poszkodowania innej osoby. zadzwoń +48 58 301-95-72 Zainteresowany...
Ubezpieczenie obejmuje
 • turystyczne
 • roczne
 • podróży służbowych
 • kosztów rezygnacji
Tani kredyt wakacyjny Zastanawiasz się czy stać Cię na wakacje w tym roku?
ODSETKI tylko  1,1 %  MIESIĘCZNIE !!!
Zadzwoń 123-456-789 Zainteresowany
Warunki
 • do 5000 zł bez zaświadczeń
 • wystarczy dowód osobisty
 • szybka weryfikacja

Partnerzy

 • Partner 1
 • Partner 2
 • Partner 3
 • Partner 4
 • Partner 5
 • Partner 8
 • Partner 6
 • Partner 9
 • partner 10
 • partner 11
 • Partner 12
 • Partner 14
 • partner 15
 • Partner 16
 • partner 17
 • Partner 19
 • Partner 20
 • partner 25
 • Partner 29
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Podróży Rospond sp. z o.o. (Administratora) w celu: odpowiedzi na zadane pytanie, przekazywania informacji o oferowanych produktach i usługach, przekazywania informacji handlowej – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia nam udzielenie odpowiedzi. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Dostęp do danych mogą mieć usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla nas, w szczególności takie podmioty, jak podmioty świadczące usługi IT - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. Dane przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych i otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej – do czasu jej wycofania. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeśli dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne; usunięcia danych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i nie mamy podstaw do ich przetwarzania; prawo do ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018r.) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących praw możne się Pan/Pani kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencje na adres: Biuro Podróży ROSPOND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 80-826 Gdańsk ul. Ogarna 97/2 lub za pośrednictwem e-mail rospond@rospond.com.pl Więcej pod adresem: Informacjach o przetwarzaniu danych osobowych
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli kontynuujesz przeglądanie, wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Po zapoznaniu się z informacją kliknij znaczek "X" w celu zamknięcia okna. Polityka Plików Cookies